Jdi na obsah Jdi na menu

5. 12. 2009

Kterým základním pojmům bychom měli rozumět?

Pojem specifickém poruchy učení zahrnuje:

 • dyslexie,
 • dysgrafie,
 • dysortografie,
 • dyskalkulie,
 • dyspinxie,
 • dysmúzie, apod.

Etiologie - původ poruchy (v odborné literatuře se uvádí, že existují dva faktory podmiňující vznik SPU)

 • dědičný sklon, který nese s sebou zvýšené riziko rozvoje SPU s odchylkami funkce CNS;
 • lehká mozková postižení s odchylkami v organizaci mozkových aktivit a netypickou dominancí hemisfér - Zelinková upozorňuje na abnormity v následujících oblastech
  • úroveň motoriky,
  • vizuální a auditivní procesy,
  • rychlé zpracování podnětů,
  • paměť,
  • stavba a funkce CNS, atd.(Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003, s. 19 - 40)

Nejčastěji uváděnými příčinami je fonologický deficit, deficit v časovém uspořádání procesů, rychlost v provádění procesů. Tyto abnormity se projevují v mnoha kombinacích a v různé závažnosti. Výzkumy zaměřené na odhalení příčin a následně na reedukaci dyslexie lze sledovat v rovině biologicko-medicínské.

Jaký má význam předpona DYS - u vyjmenovaných poruch?

Předpona dys- znamená rozpor, deformaci, naznačuje, že se něco vyvíjí chybně nebo neúplně. Druhou část tvoří řecké nebo latinské označení postižené dovednosti.

Dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností. Je to pojem nejznámější. Byla a je poruchou nejnápadnější, proto se o ní hovořilo nejdříve. V definicích se obvykle setkáváme s konstatováním, že úroveň čtení a porozumění čtenému je obvykle nižší, než bychom očekávali vzhledem k ostatním schopnostem a výkonům dítěte. Ve čtení se objevují tzv. specifické chyby.

Dysgrafie - porucha osvojování psaní. Postihuje grafickou složku písemného projevu. Písmo je neúplné, nečitelné, typickým projevem je nedodržování směru, velikosti a tvaru písmen, díte nepíše na řádku, mění sklon písma. Deficity zjišťujeme především v oblasti hrubé a jemné motoriky, pohybové koordinace, zrakové a pohybové paměti, pozornosti, prostorové orientace. Dále nás zajímají poruchy koordinace systémů, které zajišťují převod foném - grafém, v psaní psací - tiskací písmeno a v ogranizaci smyslových dat. Porucha postihuje osvojování jednotlivých písmen, úpravu písemného projevu.

Dysortografie - porucha pravopisu. Postihuje grafickou a pravopisnou složku písemného projevu. Do pravopisné složky se promítají tzv. specifické dysortografické chyby, které nevyplývají z nezvládnutého osvojení gramatických pravidel.

Dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Typické je obtížné chápání číselných pojmů, provádění matematických operací, čtení čísel a matematických symbolů atd.

Dyspraxie - porucha postihuje osvojování praktických dovedností. V současné době je charakterizována potížemi v osvojování, plánování a provádění volných pohybů. Má řadu jiných označení, např. vývojová verbální dyspraxie, vývojová artikulační dyspraxie, vývojové poruchy koordinace, senzomotorická dysfunkce atd. Podrobně o dyspraxii píše O. Zelinková ve své knize Dyslexie v předškolním věku? (Praha, Portál, 2008).

Dysmúzie - porucha osvojování hudebních dovedností. V podstatě jde o narušení schopnosti vnímat hudbu a rytmus. Setkáváme se s ojedinělými studiemi, ve kterých se popisují obtíže při vnímání malých intervalů mezi tóny, mají potíže udržet rytmus, čtení z not, reprodukovat hudební motiv (Swierkoszová, J. Notová dyslexie, In Speciální pedagogika č. 3, Praha: Ped. fakulta UK, 2006). Nedostatek hudebnosti, kdy dítě vůbec hudbu nechápe, neidentifikuje ji, nepamatuje si, bývá označován jako dysmúzie totální.

Dyspinxie - specifická porucha kreslení. Pro dítě je typický primitivní kresebný projev, neschopnost výtvarně organizovat plochu.

Od druhé poloviny minulého století zaznamenáváme objevy, které podstatně ovlivnily poznání širokého spektra specifických poruch učení. V několika bodech panuje mezi odborníky naprostá shoda - nejdůležitější je včasná diagnóza, od ní se odvíjí včasná intervence. Při reedukaci jde o to, aby jak učitel tak rodič znal nejbližší okolí dítěte, věděl, že v rodině dítěti rozumí. Mějme stále na paměti, že porozumění je prvním krokem pomoci. A věřte, že kdybyste pomohli jen jednomu dítěti a poskytli mu potřebnou dávku bezpečí, udělali jste kus záslužné práce.
 

PhDr. Jana Swierkoszová, Ostravská univerzita

Citováno z ,,http://handicap.vsb.cz/wiki/index.php/Pojmy" , kde naleznete i další potřebné rady a informace